Now showing items 3183-3202 of 4259

   Titles
   Sadržaj dijetetskih vlakana u nekim sortama pasulja [1]
   Sadržaj i distribucija žive (Hg) u kućnoj prašini i zemljištu grada Šida [1]
   Sadržaj i prinos proteina i ulja u NS sortama soje registrovanim u 2021. godini [1]
   Sadržaj magnezijuma u zemljištu i krmivu u zavisnosti od tipa zemljišta i krmnog useva [1]
   Sadržaj mikroelemenata i teških metala u poljoprivrednim i nepoljoprivrednim zemljištima banata [1]
   Sadržaj mikroelemenata u populacijama divljih vrsta suncokreta i hibrida [1]
   Sadržaj nikla u semenu ratarskih useva i poljoprivrednom zemljištu Centralne Srbije [1]
   Sadržaj opasnih i štetnih materija (teških metala) [1]
   Sadržaj organske materije u zemljištima AP Vojvodine i mogućnost korišćenja žetvenih ostataka kao obnovljivog izvora energije [1]
   Sadržaj pristupačnog bakra u zemljištima Srema pod voćnjacima i vinogradima [1]
   Sadržaj proteina u semenu suncokreta u zavisnosti od vremena desikacije i vlažnosti semena [1]
   Sadržaj različitih oblika gvožđa i aluminijuma u zemljištu tipa solođ [1]
   Sadržaj teških metala u odabranim đubrivima koja su u upotrebi u Srbiji [1]
   Sadržaj teških metala u oglejenom černozemu sremske lesne terase pod usevom lucerke [1]
   Sadržaj teških metala u poplavnoj površinskoj vođi i poplavljenom zemljištu na teritoriji opštine Sečanj [1]
   Sadržaj teških metala u različitim populacijama Tanacetum parthenium gajenog na černozemu [1]
   Sadržaj teških metala u zemljištu pod vinogradima Šumadijskog rejona [1]
   Sadržaj ulja i proteina u NS sortama soje [1]
   Sadržaj ulja i tokoferola u semenu sorte uljanog lana NS Primus [1]
   Sadržaj ulja u semenu soje u zavisnosti od primenjenog azota [1]